Viewing Single Post
AnnaE
#0

 Dezintoxicare fizica si psihica de Mihaita Toma

CUVÂNT ÎNAINTE

Lucrarea de faţă vine în mod firesc după „Apa, mira­colul vieţii”, înscriindu-se în proiectul nostru de a pune la îndemâna publicului larg şi a terapeuţilor specializaţi în terapii complementare informaţii şi tehnici pentru menţi­nerea sau recâştigarea stării de sănătate, pe căi naturale. Pentru că din ignoranţă şi neglijenţă ne pierdem sănătatea aşa de uşor şi din ce în ce mai repede, la vârste tot mai fragede.

Conform definiţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, „starea de sănătate este o stare completă de bine din punct de vedere psihic, mental şi social, şi nu doar absenţa dure­rii.” Deci sănătatea este mai mult decât absenţa durerii. Este o stare de armonie, de bine cu privire la evoluţia complexului biologic, psihologic şi a dimensiunilor socia­le ale comportamentului uman. Sănătatea este moştenirea noastră, dreptul nostru. Ea este uniunea totală dintre minte, suflet şi trup şi este NATURALĂ. Ca urmare, orice abor­dare în medicina preventivă şi în terapie, ar trebui să fie holistică, pentru că fiinţa umană este un întreg, compus din trup, suflet şi spirit, aflat în interacţiune cu Universul, Natura şi Semenii. Şi orice abordare parţială a OMULUI şi a problemelor sale, neţinând seama de toate nivelele fiinţei, riscă să nu producă efectele aşteptate, să accentueze unele dezechilibre şi să ne îndepărteze tot mai mult de starea na­turală a omului, aceea de SĂNĂTATE şi FERICIRE. Suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. După ..chipul’' înseamnă că avem în noi toate puterile şi energii­le cosmice, inclusiv capacitatea de VINDECARE. Pentru ..asemănare"’ trebuie însă să lucrăm asupra noastră, cu asumarea responsabilităţii, cu răbdare. încredere şi perse­verenţă, pentru a risipi ignoranţa şi a ne aduce aminte că suntem fiinţe de lumină, capabile de miracole. Si aşa cum spunea doctorul Edward Bach „ dacă ne reamintim că sun­tem copiii Creatorului şi ca atare SUNTEM DIVINI, atunci suntem perfecţi, imbatabili, invincibili, pentru că Dumnezeu ne-a dat cu adevărat stăpânire asupra tuturor lucrurilor ”.

Am ales titlul „Dezintoxicarea fizică şi psihică” con­siderând ca termenul „ psihic ” este mai cunoscut şi acope­ră aproape toată gama fenomenelor care se petrec în cor­purile emoţional, mental şi spiritual.

De ce este nevoie de dezintoxicare? Pentru că ne-am îndepărtat tot mai mult de natură şi de tot ce este NATU­RAL, mediul nostru de viaţă este tot mai artificial, mân­căm alimente chimizate, fără gust, „moarte”, respirăm aer tot mai poluat, nu bem apa care trebuie şi în cantitatea care trebuie, trăim într-un stres permanent, alergăm continuu după bunuri materiale şi uităm de suflet şi spirit, ne miş­căm într-o mare de radiaţii electromagnetice, etc.

Reacţia normală la toate acestea ar trebui să fie infor­marea şi grija mai mare faţă de propria fiinţă, ceea ce în­seamnă iubire şi respect de sine. Dezintoxicarea fizică şi psihică este o condiţie esenţială a VINDECĂRII, uneori fiind prima etapă necesară, alteori constituindu-se în chiar terapia propriu-zisă. Avantajele Dezintoxicării fizice sunt:

6

Dezintoxicarea fizică fi psihică

- Curăţă de toxine în primul rând intestinul gros. locul unde se strâng cele mai multe şi periculoase otrăvuri;

- Prin curăţirea intestinului gros se uşurează extraordi­nar munca ficatului, această uzină a organismului cu peste 500 de funcţii şi milioane de miliarde de reacţii biochimi­ce pe zi. Se ştie că ficatul este principalul organ de neutra­lizare a otrăvurilor şi toxinelor din organism;

- Intestinul gros fiind curat, toxinele şi microbii care au migrat în ţesuturi revin aici, şi vor fi eliminaţi mult mai uşor;

- Calitatea şi pH-ul sângelui revin la normal ceea ce înseamnă o mai bună funcţionare a tuturor organelor cor­pului pentru că sângele, cel care aduce nutrienţii la acestea, este acum fără toxine;

- Se reface flora intestinală normală în special cea pri­etenoasă;

- Sistemul Imunitar revine la o funcţionare normală şi eficientă pentru că terenul a fost curăţat, şi orice agresiune a microbilor sau viruşilor va fi mult mai uşor şi mai repede rezolvată;

- Toate substanţele folosite pentru terapii (medicamen­te, suplimente alimentare, remedii, etc.) vor fi asimilate într-un procent mult mai mare (chiar până la 100%) efec­tul lor fiind astfel mult mai rapid şi puternic;

- Mintea noastră va fi mai limpede, creierul va funcţi­ona mai eficient pentru că sângele nu mai aduce toxine la el şi viaţa va fi mai frumoasă.

Insă după dezintoxicarea fizică, un proces care durea­ză 1- 3 luni sau chiar mai mult trebuie să nu mai revenim la alimentaţia greşită de dinainte, să folosim cât mai multe

7

Mihăiţă Toma

alimente vii în stare naturală, neprelucrate, să încercăm să menţinem proporţia 80% alimente alcaline, 20% alimente acide şi să repetăm o cură de dezintoxicare de 1-2 ori pe an pentru a nu se mai strânge depozite mari de toxine în organism. în plus, trebuie să facem şi dezintoxicarea psi­hică, ale cărei avantaje sunt:

- eliminarea toxinelor mentale (gânduri negative griji, stres, enervări,idei fixe, etc.) şi emoţionale( cer­turi, şocuri emoţionale, răutate, invidie ură, lăcomie, stres, etc.)

- armonizarea corpurilor emoţional şi mental şi ri­dicarea vibraţiilor acestora, lucru ce conduce la efecte benefice şi asupra corpului fizic;

- schimbarea modului de gândire şi trăire, adică a modului de A FI, ceea ce ne dă mai multe şanse de a primi energia divină, vindecătoare şi ziditoare;

- dobândim VOINŢĂ, CLARITATE, PUTERE DE ÎNŢELEGERE, LINIŞTE şi PUTEREA DE A IUBI ŞI DE ANE IUBI;

- prin acestea ne apropiem de starea noastră natu­rală de A FI care este: SĂNĂTATE, FERICIRE şi BUCURIE.

Este foarte important să facem concomitent ambele faze ale dezintoxicării, pentru ca rezultatele să fie mai re­levante şi mai persistente, ducând în ultimă instanţă la vindecarea noastră şi chiar la regăsirea SINELUI.

Lucrarea de faţă poate fi socotită şi un Program de In­struire. Pentru că oferă 3 lucruri principale:

a)   Informaţia , aşa numitul „ CE SĂ FAC” şi „DE CE SĂ FAC”

Dezintoxicarea fizică fi psihică

b) Metodele şi tehnicile „AŞA NUMITUL CUM SĂ FAC"

c) Testul cu acid, adică producerea rezultatelor. Pen­tru asta trebuie să puneţi singuri informaţia „CE SĂ FAC" prin metoda „CUM SĂ FAC’ în practică. Adică să acţio­naţi şi să verificaţi personal.

Oricum, toate metodele prezentate au fost verificate în practică, individual sau în clinici de sănătate, sub suprave­ghere, de mii şi sute de mii de oameni (dacă luăm în con­siderare şi postul religios atunci numărul este mult mai mare!) cu rezultate, de cele mai multe ori, extraordinare.

9

Dezintoxicarea fizică şi psihică

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE

t

Moto: „Sănătatea se merită, se câş­tigă şi se apără zi de zi prin metode pre­văzute de Natură şi nu prin medicină ”

Hipocrate

Viaţa tot mai agitată, stresul zilnic, alergătura perma­nentă concentrarea pe valorile materiale, ruperea sau înde­părtarea de natură, sedentarismul, alimentaţia greşită, apa şi aerul poluate, bombardamentul informaţional, radiaţiile aparatelor electrocasnice şi telefoanelor mobile precum şi ale antenelor şi multe altele constituie surse sau factori pentru intoxicarea fiinţei umane, pe plan fizic şi psihic (emoţional, mental şi spiritual). De regulă, atunci când se vorbeşte de toxine şi intoxicare, oamenii se gândesc ime­diat la corpul fizic, dar corpul fizic este numai 1/3 din fiin­ţa umană, celelalte 2/3 fiind sufletul şi spiritul (corpurile emoţional şi spiritual)1. Ceea ce înseamnă că intoxicarea părţii nevăzute a fiinţei noastre, care este 2/3, este mai im­portantă şi mai periculoasă decât intoxicarea părţii văzute (corpul fizic). Dar cum corpul fizic este un ÎNTREG, tre­buie să acordăm atenţie tuturor celor 3 părţi, adică să abordăm orice problemă de sănătate sau dezechilibru energetic în mod HOLISTIC. Şi să nu uităm că acest ÎN-

11

Mihăijă Toma

TREG, care este fiinţa umană, este interconectat (primeşte şi transmite informaţii şi energie), cu toate fiinţele de pe Pământ şi din Univers, pentru că toate sunt UNA în Uni­vers.

în această lume bulversată de ignorantă şi de neîncre­derea în capacitatea propriului organism de a-şi restabili ordinea firească, omul se neglijează si uită că este respon­sabil, prin modul cum gândeşte şi cum se hrăneşte, de să­nătatea sa.

Principiul hipocratic “Eu sunt primul meu medic” ar trebui să fie călăuză în viată. Dar pentru asta trebuie să ne informăm, să ştim concret ce trebuie să facem pentru sănă­tatea noastră. Sănătate prin educaţie - asta înseamnă me­dicina preventivă şi este necesară în societatea contempo­rană.

Dezintoxicarea asigură înlăturarea cauzelor bolii şi implicit a simptomelor neplăcute care compun suferinţa. Ea determină aducerea organismului spre echilibru şi funcţionarea într-un regim uşor alcalin ceea ce este ideal. De asemenea, readuce sistemul imunitar la parametri op­timi de funcţionare, acest lucru fiind cheia pentru lupta împotriva agenţilor patogeni. Ideea este ca eu însumi să particip la propria vindecare, antrenând în acest proces mintea si sufletul. Transformarea trebuie să survină din in­terior. Să ne adresăm cu blândeţe mediului din lăuntru, căci de aici vine vindecarea!

Cine se lasă dominat de gânduri negative de genul: “N-am timp”, “Nupot", “Egreu”, “O fi bună terapia as­ta ”, îşi merită soarta. El va fi un bolnav cronic, plătindu-si ignoranţa cu felii de sănătate, cu bani mulţi, pe care-i va

12

Dezintoxicarea fizică fi psihică

da, disperat, pentru o iluzie de sănătate.

Cauza principală a bolilor este IGNORANŢA. Ea ne împinge la păcatul de a încălca legile divine - ale armoni­ei, adevărului, iubirii, măsurii (echilibrului) şi respectului de sine şi ne aduce inevitabil, suferinţă, boală, deznădejde.

Aşa cum spun înţelepţii, cel mai bun tratament este să te schimbi în bine!

Din păcate, conform statisticilor, doar 6% din popula­ţie este receptivă la nevoile sale de sănătate şi numai 4% îşi vede de sănătate în mod corect şi onest.

Plantele şi alimentele sunt importante mai ales prin vibraţiile pe care le aduc (informaţii + energie), prin sufle­tul lor. Ele alimentează, înainte de toate, structurile subtile ale corpului (corpurile eteric, emoţional şi mental). Rezo­năm cu pământul si cu roadele lui, cu apa din locul unde ne-am născut. De aceea e bine să folosim hrană vie, proas­pătă, bio, provenită din locurile noastre de baştină.

Fructele şi legumele din alte ţări sau continente, sunt recoltate verzi, se coc artificial, îşi pierd pe drum şi prin depozitare, valoarea iniţială, sufletul, lumina şi nu mai re­zonează cu structura noastră spirituală şi biofizică.

Dezintoxicarea mentală si spirituală stimulează siste­mul imunitar la nivelul mental şi spiritual şi se face prin schimbarea gândirii şi întărirea credinţei că veţi fi sănătoşi.

Atitudinile mentale negative - ura, mânia, invidia şi neîncrederea în forţele proprii - anulează beneficiile orică­rui tratament.

Foarte importantă este diminuarea fricii si a stresului.

Să nu urăşti. Pacea din suflet alungă orice tristeţe. Nu lăsaţi îndoiala să vă clatine. Să-ţi cunoşti nevoia de sănăta-

13

Mihăiiă Toma

te şi să-ţi corectezi deprinderile de viaţă, este totuna cu a te îndrepta către Dumnezeu. Pentru că El vrea ca noi să fim sănătoşi!

Trebuie să nu mai greşim în primul rând faţă de noi înşine. însănătoşirea presupune ridicarea vibraţiilor, astfel încât ţesutul viu să intre în rezonanţă cu Energiile Creatoa­re, să atingă pragul de conştiinţă care permite comunicarea cu Dumnezeu. Orice însănătoşire vine de la viată, iar viata este Dumnezeu. Să ne împăcăm cu noi, cu lumea, cu Crea­torul, să respectăm legile sale şi ne va fi bine. VOM FI ATÂT DE SĂNĂTOŞI PE CÂT MERITĂM !

Egoismul, ranchiuna, invidia, ura şi alte sentimente negative opresc accesul nostru către Tatăl Ceresc. Când teama, frica, deznădejdea, suspiciunea, inconsecvenţa dis­par, câştigăm un mare aliat: încrederea în noi înşine, în viaţă, în tot ceea ce reprezintă binele. Se stinge URA şi în­floreşte DRAGOSTEA. Dispare IGNORANŢA şi înmu­gureşte ÎNŢELEPCIUNEA. Sănătatea se păstrează şi se recâştigă cu răbdare, disciplină şi consecvenţă.

Conform specialiştilor, principalele surse generatoare de toxine în corp sunt:

Dieta inadecvată: se consumă prea multe alimente acidifiante, chimizate, semipreparate (carne şi preparate din carne, zahăr şi dulciuri, sucuri cu E-uri, alcool, tutun, cafea, sare în exces, etc.)

Stresul şi gândirea pesimistă: stările psihice şi menta­le negative (ura, invidia, lăcomia, furia, enervările zilnice, frica, agresivitatea, nemulţumirea, etc.) şi ritmul de viaţă tensionat, modifică în rău compoziţia sângelui şi a altor fluide corporale (pH-ul devine acid), şi dereglează funcţi­

14

Dezintoxicarea fizică ţi psihică

onarea unor organe şi sisteme. Aceasta produce reacţii ne­faste în lanţ, în întregul organism, favorizând acumularea de toxine.

Mediul toxic (poluat) - aerul şi apa devin tot mai poluate, inclusiv cu metale foarte greu de eliminat (plumb, mercur, aluminiu, cadmiu, etc.), aceste metale putând pro­veni şi din ambalaje sau chiar alimente.

Modul de viaţă sedentar - cu foarte puţină mişcare sau deloc, conduce la încetinirea digestiei şi la dereglarea funcţiilor ficatului, rinichilor, stomacului.

Abuzul de medicamente - folosirea de cantităţi mari sau pe perioade îndelungate de antibiotice şi pilule cu acţiune hormonală (anticoncepţionale), determină stocarea unor substanţe chimice, îndeosebi la nivelul colonului, foarte greu de eliminat.

Radiaţiile electromagnetice - trăim într-o mare de ra­diaţii electromagnetice, în special ale antenelor de telefo­nie celulară şi ale antenelor TV, dar şi a aparaturii electro­nice şi electrocasnice de acasă sau de la lucru. Toate aces­te radiaţii interferează şi perturbă vibraţia proprie a fiecă­rui om, determinând grave dezechilibre energetice, care se traduc până la urmă în boli la nivelul corpului fizic.

Trebuie să discutăm puţin despre acumularea de toxi­ne în organism prin autointoxicare, datorată modului de viaţă defectuos şi în special unei alimentaţii greşite.

Fiecare celulă a corpului produce în timpul funcţionă­rii o serie de toxine. Există însă o sursă permanentă de au­tointoxicare foarte periculoasă şi aceasta este constituită de otrăvurile acumulate în intestinul gros, cu precădere în colon. Acestea trec prin pereţii intestinului în sânge pentru

15

Mihăiţă Toma

că nu există organe de purificare între mucoasa colonului şi circulaţia sanguină, toxinele ajungând în tot organismul şi afectând îndeosebi ficatul, rinichii, plămânii, pielea, etc. Aceste toxine, acumulate ani sau zeci de ani de zile, ajung să formeze o aşa numită placă de mucoid, care are în com­ponenţa sa metale grele toxice, reziduuri de medicamente, pesticide, e-uri, etc. Această placă poate ajunge la o gro­sime de câţiva centimetri, zona utilă (canalul) prin care se deplasează substanţele în intestin reducându-se până la 0,5 cm diametru. Evident că toate procesele care ar fi trebuit să se desfăşoare normal în colon sunt perturbate şi ob- strucţionate şi se produce intoxicarea sângelui, a limfei, şi a întregului corp. Mai mult, datorită acestor toxine, pH-ul colonului care în mod normal trebuie să fie 7,5- 8 (alcalin) devine foarte acid (1-4). ceea ce conduce la schimbarea dramatică a microflorei intestinale. In locul bacteriilor pri­etenoase, Lactobacillus acidofillus şi Lactobacillus bifidus, care în mod normal reprezintă 85% din populaţia de bacte­rii din colon, se dezvoltă alarmant, datorită mediului acid, alte categorii de bacterii cum ar fi Escherichia coli sau ci­uperci Candida albicans care produc infecţii, dezechilibre şi boli. Se ştie de exemplu că 80% din infecţiile urinare sunt produse de E.coli şi tot mai multe femei au infecţii cu candida albicans.

Aşa cum am spus, cauza principală a acumulării aces­tor toxine în colon este alimentaţia greşită (acidă, chimiza- tă, nevie, exagerată cantitativ). Aceasta, coroborată cu lip­sa de mişcare, conduce la Constipaţie, afecţiune întâlnită la extrem de mulţi oameni (sute de milioane). In mod normal, la un tranzit obişnuit ar trebui să avem 2-3 scaune

16

Dezintoxicarea fizica şi psihică

pe zi. Alimentele nu ar trebui să stea în organism mai mult de 18 ore. Ori. conform cercetărilor din SUA. Anglia. Germania, alimentele ingerate de noi în modul obişnuit de alimentaţie stau în organism până la 72 de ore, ceea ce este extrem de mult. Culmea, există persoane care au scaun o dată la 4-7 zile ceea ce este de-a dreptul criminal pentru organism!! Acestea ar trebui să ia măsuri urgente pentru dezintoxicare (curăţarea colonului) şi să-şi schimbe ime­diat modul de a se alimenta. Constipaţia şi auto intoxicarea sunt direct responsabile de boli cum ar fi: reumatism, artri­tă, dizenterie, ciroză, psihoze, nevrite, boli de pile, boli de inimă, litiaze, anemie, insomnii, hemoroizi, cancer, apen­dicită, varice, etc.

Din cauza constipaţiei se schimbă dramatic procentul florei de putrefacţie din intestine: de la 15% normal ajunge la 90%. Iar flora de fermentaţie de la 85% scade la numai 10%!! Consecinţa exploziei florei de putrefacţie este mo­dificarea „terenului”, crearea unui exces de ptomaină şi al­te otrăvuri în timpul digestiei, pe care ficatul nu le mai poate neutraliza. Aceste substanţe se răspândesc în ţesuturi, intoxicându-le progresiv, deteriorând astfel şi mai mult te­renul organic. Având în vedere toate acestea ne dăm sea­ma că este extraordinar de importantă curăţarea completă a colonului, cel mai mare depozit de toxine. Şi aceasta se poate realiza prin mai multe metode pe care le vom pre­zenta în continuare, unele din ele conducând şi la elimina­rea „plăcii de mucoid”, mai mult, prin curăţarea colonului, sarcinile de dezintoxicare ale ficatului, rinichilor, plămâni­lor, devin mai uşoare şi funcţionarea acestora revine la normal, permiţând organismului să deverseze în intestine

17

Mihăiţă Toma

toxinele migrate în ţesuturi, lucru care eliberează şi curăţă ..terenul". Dacă după dezintoxicare se reface procentul normal de floră intestinală (85% floră de fermentaţie şi 15% floră de putrefacţie), folosind un regim naturist cu multe fructe, legume, cereale, iaurturi, ulei de in şi supli­mente cu acidophillus, atunci „terenul", care este cheia pentru menţinerea sănătăţii, redevine echilibrat şi sistemul imunitar poate lupta cu succes contra agenţilor patogeni.

în toată lumea este relevată legătura clară între lumea noastră tot mai poluată şi sănătatea noastră tot mai precară !

în două domenii importante - producţia de alimente şi medicina - consumatorii, adică noi. oamenii, trebuie să impună o nouă atitudine: libertatea de a face alegeri, după ce au fost informaţi în prealabil de ce anume conţin produ­sele respective.

Dacă dorim o schimbare în bine, atunci noi trebuie să o facem. Fiecare în parte. Să ne informăm (adică să elimi­năm ignoranţa), să acţionăm şi să devenim responsabili. Pentru viaţa noastră şi pentru viaţa PLANETEI.

Attachments