AnnaE
#0

CUPRINS
MODULUL I. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ....................................................... ........... 5
1.1. Metodologia didactică între tradiţie şi inovaţie ....................................................... ................... 5
1.1.1.Definiţia metodei ....................................................... ....................................................... .. 5
1.1.2.Funcţiile metodelor didactice.............................................. ................................................ 5
1.1.3.Clasificari ale metodelor didactice ....................................................... ............................... 6
1.1.4.Mijloacele de învăţământ............................................. ..................................................... 11
1.2. Complementaritatea avantajelor şi limitelor metodelor expozitive şi metodelor interactive ..... 11
1.3. Rolul strategiilor didactice interactive în procesele de predare, învăţare, evaluare: concept, 
elemente componente, factori/variabile, clasificare, etape de elaborare a unei strategii eficiente.. 15
1.3.1.Concept...................................................... ....................................................... ............... 15
1.3.2.Factorii/variabilele de care depinde organizarea strategiilor didactice, în general şi a 
strategiilor didactice interactive, în special ....................................................... ......................... 17
1.3.3.Clasificarea strategiilor didactice ....................................................... ............................... 18
1.3.4. Definiţia strategiilor...................................................... .................................................... 22
1.3.5.Elementele componente ale unei strategii didactice ....................................................... .. 24
1.3.6.Clasificarea strategiilor de predare – învăţare – evaluare............................................... . 25
MODULUL II. PREDAREA – ÎNVĂŢAREA – EVALUAREA INTERACTIVĂ................................... 27
2.1. Invăţarea interactiv-creativă ....................................................... ............................................ 27
2.1.1.Conceptul de învăţare interactiv-creativă.................................... ...................................... 27
2.1.2.Profilul elevului activ şi creativ................................................ .......................................... 29
2.1.3.Factorii care blochează creativitatea şi activismul elevilor în şcoală ................................. 31
2.1.4.Modalităţi de stimulare a creativităţii şi a activismului în procesul didactic ........................ 33
2.2. Repere practice de inovare a metodologiei didactice. Exemplificări de metode interactive de 
predare-învăţare ....................................................... ....................................................... ............. 38
2.2.1.Metoda predării/învăţării reciproce ....................................................... ............................ 38
2.2.2. Metoda mozaicului (jigsaw) ....................................................... ...................................... 38
2.2.3. Metoda “Schimbă perechea” ....................................................... .................................... 40
2.2.4. Metoda piramidei............................................... ....................................................... ....... 40
2.2.5. Diagrama cauzelor şi a efectului................................................ ...................................... 41
2.2.6. Tehnica LOTUS (Floarea de nufăr) ....................................................... .......................... 41
2.2.7. Brainstorming.................................................. ....................................................... ......... 42
2.2.8. Explozia stelară (starbursting)....................................................... .................................. 43
2.2.9. Metoda Pălăriilor gânditoare.................................................... ........................................ 44
2.2.10. Tehnica 6/3/5 ....................................................... ....................................................... . 46
2.2.11. Philips 6/6.................................................... ....................................................... .......... 46
2.2.12. Metoda Frisco ....................................................... ....................................................... 47
2.3. Evaluarea interactivă............................................ ....................................................... ........... 48
2.3.1.Funcţiile evaluării ....................................................... ...................................................... 48
2.3.2.Relaţia dintre evaluarea iniţială - evaluare formativă - evaluare sumativă......................... 50
3.3.3. Operaţiile şi etapele evaluării ....................................................... .................................. 56
MODULUL III. METODOLOGIA DIDACTICĂ ŞI EDUCAŢIA POSTMODERNĂ ............................ 58
3.1. Teoria constructivistă în educaţie şi metodele interactive............................................ .......... 58
3.1.1. Modelul constructivist ....................................................... ............................................... 58
3.1.2.Beneficiile constructivismului....................................... ..................................................... 60
3.1.3.Critici aduse constructivismului ....................................................... ................................. 60
3.1.4.Teoria constructivistă în educaţie şi metodele interactive ................................................. 61
Investeşte în oameni!
Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!
Cod contract: POS DRU/87/1.3/S/61602
Proiect cofinanţa t din Fondul Social European prin 
Programul Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
4
3.2. Tendinţe de diversificare a metodologiei didactice în concordanţă cu deziderate educaţiei 
postmoderne.................................................. ....................................................... ........................ 65
3.3. Competenţele profesorului necesare susţinerii învăţării prin cooperare................................. 73
3.3.1.Etapele strategiei de muncă în echipă...................................................... ........................ 73
3.3.2. Efectele favorabile ale învăţării prin cooperare ....................................................... ......... 74
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ................................